Segueix-nos també a:

Una empresa familiar té com a tret essencial el que en el seu si les relacions de participació significatives estan posseïdes per membres d'un mateix grup familiar.

L'empresa familiar inclou, a més dels elements propis de tot negoci en marxa com són els de l'immobilitzat material i immaterial, clients i proveïdors, aportacions econòmiques per qualsevol títol dels socis, les estructures d'organització i direcció social tant de gestió com d'administració, un element permanent de relació personal present entre determinats individus concrets i les expectatives futures d'inclusió en aquesta estructura d'elements personals no incorporats a aquesta en l'actualitat però que per raó de la seva pertinença al grup familiar, bé sigui per naixement en el seu si, bé per matrimoni o per qualsevol altra circumstància sobrevinguda, tenen unes determinades expectatives en relació al negoci familiar definit en l'objecte social.

El protocol familiar pretén regular i canalitzar la multiplicitat d'interessos personals i patrimonials que conflueixen en una empresa d'aquestes característiques, de manera que, tenint en compte les expectatives de tots els seus integrants, la finalitat última a preservar sigui la pròpia continuïtat de l'empresa en les millors condicions tant de gestió com d'integritat del patrimoni empresarial per competir en el mercat amb garanties de permanència futura.

Aspectes a tenir en compte:

Analitzar la normativa successòria que afecti els integrants de l'empresa familiar i preparar testaments que s'adeqüin a les necessitats de conservació del patrimoni familiar empresarial.

Conveniència d'atorgar capitulacions matrimonials contemplant els efectes econòmics de la dissolució dels matrimonis.

Modificació dels estatuts socials.

Creació de la figura del Consell de Família, format només pels membres d'aquesta vinculats a la marxa de l'empresa familiar, i del Consell Assessor, format només per assessors externs i les funcions del cual seran de caràcter consultiu previ a l'adopció de determinades decissions especialment transcendents.

El Consell de Família:

És un òrgan que s’acostuma establir en el protocol familiar i té com a finalitat resoldre qüestions i diferències que poden produir-se amb motiu del compliment del protocol familiar.

Aquest òrgan també sol preparar les modificacions que s'hagin de realitzar en el protocol familiar a causa dels canvis que van produint-se en el grup familiar.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.