Segueix-nos també a:

El Certificat de Defunció
Aquest document dóna fe de la mort d'una persona, el lloc i la data en què va succeir. Aquest certificat s'ha de demanar al Registre Civil on es va produir la mort.

El Certificat d'Actes d'Última Voluntat
Acredita si una persona ha atorgat o no testament davant de notari, i en quina data;. Aquest certificat és necessari per a realitzar qualsevol acte successori: declaració d'hereus notarial i judicial i per a l'acceptació de l'herència.

El Certificat de contractes d'assegurances de cobertura de defunció
És el document que acredita els contractes vigents en que figurava com a assegurada la persona morta i amb quina entitat asseguradora. En cas que la persona morta no figurés com a assegurada en cap contracte, aquest extrem es farà constar expressament en el certificat.
Els contractes d'assegurança respecte dels quals és possible obtenir un certificat són els relatius a les assegurances de vida amb cobertura de defunció i a les assegurances d'accidents en que es cobreixi la contingència de la mort de l'assegurat, ja es tracti de pòlisses individuals o col.lectives..
El nostre despatx pot ajudar i realitzar les gestions per a l'obtenció dels esmentats certificats necessaris per a la tramitació de la successió hereditària.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.