Segueix-nos també a:

La legítima és una part de l'herència de la qual el testador no pot disposar lliurement per haver-la reservat la llei a determinats hereus anomenats legitimaris.

El legislador ha pretès protegir mitjançant la legítima als parents més pròxims del testador.

De la mateixa manera el testador no pot privar els legitimaris de la mateixa ni imposar cap condició ni gravamen llevat del que disposa per l'usdefruit del vidu.

Tota renúncia o transacció sobre la legítima futura és nul i els legitimaris podran reclamar quan mori aquell, però hauran de fer esment al que haguessin rebut per la renúncia o transacció.

Per fixar la llegítima s'ha d'estar als béns i drets que quedin a la mort del testador amb deducció dels deutes i càrregues.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.