Segueix-nos també a:

Reclamacions de Quantitat.
Redacció i revisió de contractes.
Incompliments contractuals i resolució de contractes.
Reclamació de danys i perjudicis.
Nul · litat de contractes.
Procediments de Divisió de cosa comuna o extinció de condomini.
Procediments declaratius de Domini (usucapió adquisitiva).
Immatriculació de Finques davant el Registre de la Propietat.
Execució de Drets Reals.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.