Segueix-nos també a:

Advocats Compliance o el Compliment normatiu

a llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal va introduir la responsabilitat penal de la persona jurídica i per tant de les empreses en l'article 31 bis del Codi Penal.

Perquè una empresa sigui responsable penalment, l'autor del delicte ha de formar part de l'empresa i s'ha de produir un benefici directe o indirecte per a la persona jurídica derivat del delicte.

Mitjançant la mediació les parts poden solucionar qualsevol conflicte civil, mercantil o de família. Si se sotmeten a les regles de la mateixa l'acord aconseguit tindrà els mateixos efectes que una Sentència.

Aquesta responsabilitat de l'Empresa es produeix fonamentalment per no tenir els elements necessaris per prevenir el delicte, és a dir per no tenir o adoptar mesures de control necessàries per evitar la comissió de delictes. Els protocols de compliance o models de compliment obligatori servirien com una eximent, o, si s'escau atenuant, de la responsabilitat penal.

En el nostre despatx ens dediquem a acompanyar a l'empresa en l'elaboració i desenvolupament d'un sistema de compliment normatiu que eviti o mitigui, si escau, la responsabilitat penal de l'empresa en atenció a l'activitat d'aquesta i al risc concret que estigui assumint en la seva activitat diària.

Els nostres serveis consisteixen a elaborar un protocol per evitar riscos:

Elaboració d'un mapa de riscos.
Definir les actuacions que realitzarà l'òrgan intern de prevenció de riscos i qui ho va a compondre.
Posar en marxa els canals de denúncia interns per a la detecció de conductes perilloses.
Oferir suport tècnic per implantar cursos o xerrades adreçats als treballadors.
Crear fórmules d'investigació i sancions per quan es produeixi l'incompliment del protocol.
Donar suport al responsable intern en les bases de revisió continuada de l'eficàcia dels protocols de compliance, adaptant-se als canvis que es vagin produint en la societat i en l'empresa.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.